Eucharystia

EUCHARYSTIA

Członkowie służby liturgicznej powinni rozumieć znaczenie Eucharystii, znać wszystkie jej części, a także umieć spełniać powierzone im zadania. Każda, nawet z pozoru niewielka czynność, jest naznaczona świętością, gdyż jest udziałem w tym, co czyni Chrystus. To On uzdalnia członków swego Mistycznego Ciała do spełniania określonych zadań i wzywa ich, aby te zadania spełniali. Każdy powinien służyć tym darem, jaki od Pana otrzymał.

W tym dziale omówione zostały zadania poszczególnych zespołów liturgicznych w celebracji Eucharystii. Jest to również okazja do przypomnienia znaczenia poszczególnych części celebracji.

OBRZĘDY
WSTĘPNE

LITURGIA
SŁOWA

LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA

OBRZĘDY
ZAKOŃCZENIA

Procesja

Pozdrowienie

Akt pokuty

Kyrie

Gloria

Kolekta

Czytania

Psalm

Aklamacja

Ewangelia

Homilia

Credo

Modlitwa

Przygotowanie
darów

Modlitwa eucharystyczna

Obrzędy
Komunii

Ogłoszenia

Zachęty

Błogosławieństwo

Procesja

Msza Święta koncelebrowana

Msza Święta z udziałem biskupa

Inne formy celebracji Eucharystii

Komunia św. i kult tajemnicy Eucharystii poza Mszą Świętą

„Eucharystia jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego». «Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła 864 apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha»” (KKK 1324)