Przygotowanie

PRZYGOTOWANIE

Wszyscy uczestnicy liturgii powinni się przygotować na spotkanie z Panem. Dla tych, którym w liturgii powierza się szczególne funkcje, przygotowanie nabiera jeszcze większego znaczenia. Staje się wymogiem, bez którego nie da się godnie spełniać wyznaczonych zadań.

Dalszym przygotowaniem jest troska o coraz lepsze rozumienie liturgii i umocnienie wiary, że Chrystus uobecnia pod osłoną znaków swoje zbawcze dzieło. Bezpośrednie przygotowanie ma wymiar indywidualny i wspólnotowy. Ważne jest przygotowanie wewnętrzne i zewnętrzne każdego członka służby liturgicznej. Konieczne jest też przygotowanie osób i zespołów pełniących w celebracji liturgicznej określone zadania.

TROSKA O
ROZUMIENIE
LITURGII

PRZYGOTOWANIE
WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE

PRZYGOTOWANIE
ZESPOŁÓW
POSŁUGUJĄCYCH

Słuchanie słowa

Składanie ofiary

Przyjęcie Komunii

Modlitwy

Śpiewy

Milczenie

Postawy

Gesty

Pojednanie z Bogiem

Pojednanie z braćmi

Post eucharystyczny

Przygotowanie funkcji

Przygotowanie miejsca

Przegotowanie rzeczy

Modlitwa przed Mszą

Uwagi ogólne

Jeden posługujący

Minimalny zespół

Pełny zespół

Parafialna służba liturgiczna

„Zgromadzenie powinno przygotować się na spotkanie ze swoim Panem – być «ludem dobrze usposobionym». To przygotowanie serc jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia, a szczególnie pełniących funkcje 1430 wynikające ze święceń (ministri). Łaska Ducha Świętego zmierza do wzbudzenia wiary, nawrócenia serca i przylgnięcia do woli Ojca. Te dyspozycje są podstawą do przyjęcia innych łask ofiarowanych w samej celebracji oraz owoców nowego życia, jakie ma ono następnie wydać” (KKK 1098).