Komentator

KOMENTATOR

Dokumenty Kościoła przewidują w liturgii funkcję komentatora. Przygotowanie do niej rozpoczyna się od odczytywania tekstów, które przygotowali inni. Jednak docelowo chodzi o człowieka, który ma odpowiednie wykształcenie teologiczne, rozumie język celebracji liturgicznych, pełen znaków i symboli, potrafi w krótkich słowach wyrazić ważne myśli, pomagające zgromadzonym głębiej przeżyć liturgię. Taki człowiek może spełniać również ważne zadania w codziennym życiu parafii, szczególnie gdy chodzi o wyjaśnianie Bożych tajemnic zarówno w indywidualnych rozmowach, jak i w prowadzeniu grup oraz w tekstach pisanych.

Funkcja komentatora jest bardzo bliska funkcji lektora, szczególnie w jego służbie poza liturgią, w codziennym życiu parafii. Obydwie służby mogą spełniać zarówno mężczyźni jak i kobiety, obydwie są troską o przenikanie Ewangelii w życie osób i wspólnot, w sferę kultury i sztuki, w świat pracy i odpoczynku, w modlitwę indywidualną i wspólne świętowanie.

FORMACJA

SŁUŻBA W LITURGII

SŁUŻBA POZA LITURGII

Formacja wprowadzająca

Formacja stała

Przygotowanie duchowe

Przygotowanie tekstu

Modlitwa

Strój i znaki

Postawy i gesty

Wprowadzenie

Prowadzenie grup

Rozmowy indywidualne

Inne formy służby

„Komentator za pomocą objaśnień i pewnych pouczeń wprowadza wiernych w liturgię i przygotowuje ich do lepszego jej zrozumienia. Uwagi podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, zwięzłe i jasne. Podczas pełnienia swej funkcji komentator stoi w odpowiednim do tego miejscu, mając przed sobą wiernych, ale nie na ambonie” (OWMR 105 b).