Lektorzy

LEKTORZY- SŁUDZY SŁOWA BOŻEGO

Kim jest lektor we wspólnocie parafialnej? Jak dojrzewać do służby słowu Bożemu w liturgii i w całym życiu? Potrzebne są te pytania, aby osoby powołane przez Boga do tej świętej służby, coraz lepiej ją rozumiały i coraz gorliwiej ją pełniły.

Po Soborze Watykańskim II uczyniono wiele, aby wierni świeccy spełniali funkcję czytania słowa Bożego w liturgii. Jednak jeszcze więcej pracy przed nami, aby słowo Boże w liturgii było odczytywane godnie, pięknie i owocnie, aby czyniły to nie tylko osoby wyznaczone jednorazowo lub czasowo do tej funkcji, ale przede wszystkim ci, którzy tę służbę odkryli i przyjęli jako ich powołanie. Spełniając ją wiernie w kolejnych latach swego życia, pomagają innym przyjąć słowo Boże.

FORMACJA

SŁUŻBA W LITURGII

SŁUŻBA POZA LITURGIĄ

Funkcja i posługa

Kurs lektorski

Szkoła lektora

Formacja stała

Przygotowanie duchowe

Przygotowanie dykcyjne

Modlitwa

Strój i znaki

Postawy i gesty

Wprowadzenie

Przygotowanie
do sakramentów

Katecheza dorosłych

Służba misjom

Inne formy służby

„Na podstawie tradycji wykonywanie czytań nie jest funkcją przewodniczącego, ale usługujących. Czytania więc wykonuje lektor, Ewangelię zaś diakon lub, w razie jego nieobecności, inny kapłan” (OWMR 59).

„Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. W celebracji eucharystycznej lektor ma właściwą mu funkcję (por. nry 194-198), którą on sam winien pełnić” (OWMR 99).