Biały Tydzień

BIAŁY TYDZIEŃ

To wyjątkowy tydzień w ciągu całego życia człowieka. Po przyjęciu żadnego z sakramentów nie ma tak uroczystego, wielodniowego świętowania. To błogosławiony, choć trudny czas dla dzieci i ich rodziców, a także dla całej wspólnoty parafialnej. Jego istnienie pokazuje, jak ważnym wydarzeniem w życiu człowieka jest przyjmowanie Komunii Świętej i życie w zjednoczeniu z Bogiem.

Dobre przeżycie Białego Tygodnia jest ogromnym przedsięwzięciem duszpasterskim. Przygotowanie każdego dnia w taki sposób, aby była to trwająca cały tydzień uroczystość wymaga przemyślenia wszystkich szczegółów i przygotowywania zadań, które dzieci spełniają. Przyjmują one Jezusa w Komunii Świętej i przyjmują też Jego zaproszenie, aby Mu coraz gorliwiej służyć. Wielka odpowiedzialność spoczywa tu na animatorach prowadzących grupy formacyjne. Pod kierunkiem duszpasterzy i przy współpracy z rodzicami pomagają oni dzieciom przeżyć te piękne dni zarówno od strony duchowej jak i organizacyjnej. Poniżej zamieszczone są pomoce dla wszystkich czterech zespołów dziecięcych, które są zaproszone do spełniania świętych czynności w liturgii. Teksty te znajdują się również w pomocach dla prowadzących formacji i dla dzieci.

 

kan3

Ministranci

2kan

Grupa modlitewna

kan4

Przynoszący dary

kan5

Schola

Należy tu przypomnieć, że dzieci nie powinny czytać słowa Bożego w czasie Eucharystii. Jest to zadanie dorosłych, przede wszystkim rodziców. Rodzice powinni również angażować się w inne zadania, aby je spełniać razem z dziećmi, szczególnie odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej oraz przynoszenie darów ofiarnych do ołtarza.

Służba zespołu modlitewnego

Członkowie zespołu modlitewnego powinni się codziennie włączać w odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej. Mogą odczytywać niektóre wezwania, inne zaś mogą czytać ich rodzice lub członkowie rodziny, a jeszcze inne pozostałe dzieci pierwszokomunijne. Codziennie do tej służby potrzeba sześciu osób.

Dzień drugi (pierwszym dniem był dzień Pierwszej Komunii)

 1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby przypominali wszystkim ochrzczonym, że są dziećmi Bożymi.
 2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Polacy żyli w zgodzie i pomagali sobie w potrzebie.
 3. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, aby zawsze były blisko Pana Jezusa.
 4. Módlmy się za wszystkich, którzy płaczą i są smutni, aby Pan Jezus pocieszył ich serca i ludzie okazali im miłość.
 5. Módlmy się za naszych zmarłych (szczególnie N.), aby Pan Bóg przyjął ich do nieba.
 6. Módlmy się za naszych rodziców i wszystkich tu zgromadzonych, aby umieli cieszyć łaską uczestnictwa we Mszy Świętej.

Dzień trzeci

 1. Panie Jezu, błogosław wszystkim, których odkupiłeś przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.
 2. Panie Jezu, pomagaj rządzącym naszą Ojczyzną podejmować mądre decyzje.
 3. Panie Jezu, naucz wszystkie dzieci modlitwy, aby każdy dzień zaczynały z Tobą i z Tobą go kończyły.
 4. Panie Jezu, daj dużo radości naszym rodzicom i nauczycielom, aby byli szczęśliwi.
 5. Panie Jezu, otwórz bramy nieba naszym bliskim zmarłym (szczególnie N.).
 6. Panie Jezu, spraw, aby wszyscy tu zgromadzeni kochali Ciebie całym sercem i całą duszą.

Dzień czwarty

 1. Módlmy się za wszystkich, którym Pan Jezus powierzył kierowanie Kościołem, aby kochali wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych.
 2. Módlmy się za cały świat, aby ustały wojny i ludzie mogli żyć w pokoju.
 3. Módlmy się za wszystkie dzieci, które podjęły dobre postawienia w dniu pierwszej Komunii Świętej, aby wiernie je wypełniły.
 4. Módlmy się za chorych, bezdomnych i samotnych, aby Bóg posłał im ludzi, którzy mają dobre serca.
 5. Módlmy się za tych, którzy się nie modlą i opuszczają niedzielną Mszę Świętą, aby odnowili swoją wiarę i powrócili do Boga.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy unikali grzechu i zawsze byli wierni Panu Jezusowi.

Dzień piąty

 1. Ojcze najlepszy, spraw, aby wszyscy, którzy zostali ochrzczeni i są Twoimi dziećmi, miłowali się nawzajem.
 2. Ojcze wszechmogący, spraw, aby ludzie bogaci dzielili się z biednymi, a ludzie mocni pomagali słabym.
 3. Ojcze niebieski, spraw, aby wszystkie dzieci, które postanowiły służyć Panu Jezusowi, wytrwały w swoich postanowieniach.
 4. Ojcze miłujący ludzi, spraw, aby w naszych szkołach nikt nie dokuczał innym, lecz wszyscy byli dla siebie dobrzy.
 5. Ojcze nasz i Stwórco, spraw, aby ci, którzy umarli, zawsze byli z Tobą w Twoim domu.
 6. Ojcze miłosierny, spraw, aby wszyscy tu obecni, zawsze słuchali Twego słowa i chętnie pełnili Twoją wolę.

Dzień szósty

 1. Módlmy się za Ojca Świętego i pasterzy Kościoła, aby uczyli wszystkich miłości do Matki Najświętszej.
 2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Matka Boża chroniła ją od nieszczęść i pomagała Polakom żyć w zgodzie.
 3. Módlmy się za misjonarzy, pracujących w dalekich krajach, aby ich posługa przynosiła obfity owoc.
 4. Módlmy się za dzieci, które przystąpiły do Komunii Świętej, aby naśladowały Pana Jezusa, który do nich przychodzi.
 5. Módlmy się za wszystkich, którzy musieli opuścić swój kraj, aby nie cierpieli głodu i nie byli bezdomni.
 6. Módlmy się za nas, zgromadzonych przy ołtarzu Pana Jezusa, abyśmy z Matką Najświętszą, Aniołami i Święty, z radością wielbili Pana Boga.

Dzień siódmy

 1. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Kościół święty i prosimy, aby dobrze wypełniał on swoje zadania.
 2. Panie Jezu, dziękujemy Ci za naszą Ojczyznę i prosimy, aby nikomu nie zabrakło w niej pracy ani życzliwości ludzi.
 3. Panie Jezu, dziękujemy Ci za nasze rodziny i prosimy, aby rodzice kochali swoje dzieci, a dzieci kochały swoich rodziców.
 4. Panie Jezu, dziękujemy Ci za spotkania z Tobą w Białym Tygodniu i prosimy, abyśmy zawsze byli z Tobą i chętnie Ci służyli.
 5. Panie Jezu, dziękujemy Ci ludzi dobrych, którzy pomagają innym i prosimy, aby wytrwali na tej drodze.
 6. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Eucharystię, na którą nas zaprosiłeś i spraw, abyśmy przeżywali ją zawsze z wiarą i miłością.

Służba zespołu ministrantów

Jeśli kapłan opiekujący się ministrantami wyrazi zgodę, wtedy kandydaci, którzy chcą w przyszłości służyć jako ministranci, mogą w Białym Tygodniu zajmować miejsce w prezbiterium. Zakładają oni na swój strój także znaczek kandydata. Za zgodą kapłana, mogą też spełniać niektóre funkcje ministranckie.

Służba zespołu przynoszącego dary ofiarne

W Białym Tygodniu zespół ten ma „pełne ręce roboty”, gdyż codziennie trzeba przygotować dary ofiarne, a następnie przynieść je do ołtarza. Najważniejsze są te dary, które są przynoszone na ołtarz i staną się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Są to: chleb, wino i woda, której kilka kropel dolewa się do wina.

Oprócz tych darów niesie się niekiedy w procesji również inne. Zawsze jednak musi być wyraźnie określone, komu te dary mają być przekazane. Mogą to być kwiaty, które się potem stawia przy ołtarzu albo pieniądze, które są przeznaczone na dobry cel lub rzeczy, które są potrzebne w kościele albo mogą służyć dzieciom na misjach.

Służba zespołu śpiewającego

W czasie Mszy Świętej powinni śpiewać wszyscy zgromadzeni. Możliwy jest jednak śpiew jednej lub dwóch pieśni, które nie są znane wszystkim. Wykonuje je wtedy schola.

Główny śpiew dziecięcej scholi złożonej z dzieci pierwszokomunijnych to śpiew wersetu przed Ewangelią. „Aklamacja ta stanowi samodzielny obrzęd, przez który zgromadzenie przyjmuje i pozdrawia Pana mającego doń przemawiać oraz śpiewem wyznaje wiarę. Wszyscy stojąc wykonują tę aklamację pod przewodnictwem scholi albo kantora oraz powtarzają aklamację; werset zaś śpiewa schola albo kantor” (OWMR 62).

W Lekcjonarzu mszalnym podany jest duży wybór wersetów przed Ewangelią, które można śpiewać zamiast tych przeznaczonych na konkretne dni. Poniżej znajduje się kilka takich wersetów. Ułatwi to scholi przygotowanie na każdy dzień jednego z nich. Duszpasterze decydują, który werset należy zaśpiewać w określonym dniu Białego Tygodnia.

 1. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;

Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 1. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych;

Lecz słuchajcie słowa Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 1. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, radują serce,

przykazanie Twoje oświeca oczy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 1. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

bo tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 1. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,

ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 1. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach,

i we wszystkich dziełach swoich święty.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 1. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.