Słowo wstępne

SŁOWO WSTĘPNE

Wielkim przeżyciem dla dziecka, a także dla rodziny i całej parafii jest pierwsza spowiedź i Komunia Święta. Dziecko otrzymało wielki dar, który powinno rozwijać przy pomocy duszpasterzy, rodziców, katechetów i innych członków wspólnoty. Sakrament pokuty i Eucharystia odgrywają istotną rolę w duchowym wzrastaniu człowieka. Spowiedź jest uwieńczeniem wszystkich wysiłków mających charakter walki z własną słabością i grzechem, a Eucharystia jest uwieńczeniem wszelkich działań zmierzających do pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem i Jego Kościołem.

Formacja służby liturgicznej jest pomocą w osiąganiu jednego i drugiego celu. Akcentuje ona zjednoczenie z Jezusem we wszystkim. Z Nim walczymy ze złem, z Nim oddajemy się Ojcu niebieskiemu, z Nim służymy ludziom. Jest to rozłożona na lata „szkoła modlitwy i służby”. Pierwszeństwo ma modlitwa, gdyż Bóg wzywa nas do siebie. Podejmujemy służbę, ponieważ On nam ją powierza jako swoim dzieciom. Nie działamy na własną rękę, a naszym ideałem nie jest robienie „czegokolwiek”. Staramy się odkryć wolę Ojca niebieskiego wobec każdego z nas i ją wypełnić, dlatego często powtarzaną zasadą formacji są słowa św. Piotra Apostoła: „Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” (1P 4,10). Ten dar, ofiarowany nam przez Boga, jest znakiem, wyrażającym Jego wolę. Rozpoznając dar i rozwijając go przez formację i posługę jednoczymy się z Jezusem w Jego pełnieniu woli Ojca.

Rekolekcje I stopnia są proponowane po przeżyciu okresu kandydatury, w czasie którego dzieci zostały już wstępnie wprowadzone w świat posługiwania w liturgii, a na zakończenie zostały przyjęte do grona służby liturgicznej. Zapewne nie wszystkie dzieci, które przyjadą na rekolekcje, przeżywały tę wprowadzającą formację. Zazwyczaj przypada ona na czas przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Nie wszystkie dzieci zostały też przez błogosławieństwo włączone do zespołu służby liturgicznej. Wszystkie jednak są zaproszone, aby zbliżyły się do Pana Jezusa i jeszcze wyraźniej usłyszały Jego zaproszenie do modlitwy i służby. Rekolekcje mogą przyczynić się do tego, że po wakacjach dzieci włączą się w jedną z grup posługujących zarówno w kościele jak i w innych miejscach. W czasie rekolekcji wyróżnione będą cztery zespoły: modlitewny, śpiewający, przynoszący dary oraz ministrancki.

Głównym tematem tych rekolekcji jest sakrament chrztu świętego, gdyż od tego sakramentu rozpoczęło się nasze życie, jako dzieci Bożych. W pierwszym dniu rekolekcyjnych spotkań dziękujemy Bogu za ten niezwykły dar, a w następnych dniach przywołujemy znaczenie imienia, które otrzymaliśmy, staramy się coraz lepiej rozumieć znak krzyża, którym zostaliśmy naznaczeni, odkrywamy związek pokuty i Eucharystii z sakramentem chrztu, modlimy się do Maryi i Świętych, którzy byli przy naszym chrzcie i stale nam towarzyszą, uczymy się lepiej rozumieć niedzielę jako święty dzień dzieci Bożych.