Menu Close

Formacja kandydatów

W początkowych klasach szkoły podstawowej dzieci są wprowadzane w dwa sakramenty, które będą przeżywały przez całe życie. Pierwszy z nich to sakrament pokuty i pojednania, a drugi to Eucharystia, w której dzieci będą mogły w pełni uczestniczyć przez przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej. Od sposobu przeżywania tych dwóch wielkich darów Boga zależy w dużym stopniu duchowy wzrost człowieka.

Zarówno spowiedź, jak i Komunia Święta to zbawcze wydarzenia, w których człowiek spotyka się z Chrystusem. To spotkanie jest najważniejsze, ale nie jedyne. Ważne jest również spotkanie z ludźmi, sposób odnoszenia się do innych, gotowość służenia innym. Tylko na tej drodze może dokonać się zjednoczenie z Jezusem, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Tylko wtedy komunia jest autentyczna.

Wskazane jest więc, aby w programie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej uwzględnić temat służby, zarówno tej, która jest podejmowana w czasie Eucharystii jak i tej, która przybiera różne formy w domu, szkole i innych miejscach. Rozpocząć trzeba od modlitwy w tej intencji, gdyż służba Jezusowi jest zaszczytem i łaską. O łaskę trzeba się modlić, a służbę ukazywać w jej wielkości i pięknie.

Dziecięca formacja i służba

Ukazywanie dzieciom drogi zjednoczenia z Jezusem w Jego służbie ludziom powinno obejmować te zadania, które są dla dzieci możliwe. W opisie tych działań należy ukazywać zarówno zaangażowanie dzieci w różnych obszarach codziennego życia, jak też ich służbę w liturgii, w której najpełniej jednoczymy się z Chrystusem dokonującym zbawienia świata.

Pierwszy obszar tej służby to modlitwa. Jest ona drogą osobistego wzrostu, a także sposobem wspierania innych w ich potrzebach. Dzieci mogą tworzyć grupy modlitewne lub włączać się w już istniejące w parafii zespoły. Mogą to być grupy różańcowe, adoracyjne lub inne. Uwieńczeniem tych spotkań z Jezusem i tego posługiwania jest odczytywanie w czasie liturgii i nabożeństw wezwań modlitwy powszechnej (dzieci nie powinny jeszcze czytać słowa Bożego w niedzielnych zgromadzeniach liturgicznych).

Trzeci obszar posługiwania jest dziś najczęściej rozumiany jako wolontariat. Wyraża się on w ofiarowaniu innym takiej pomocy, jakiej w danej chwili potrzebują. W tej grupie można wymienić tych, którzy pomagają chorym, odwiedzają samotnych, a także są do dyspozycji w różnych akcjach, które są podejmowane w ciągu roku. Uwieńczeniem ich służby jest przynoszenie do ołtarza w czasie Mszy Świętej darów chleba i wina (dziewczynki i chłopcy) lub służba ministrancka przy ołtarzu (chłopcy).

W ten sposób już na poziomie dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej kształtuje się wyraźniej świadomość, że Msza Święta jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. W niej znajduje uwieńczenie nasza modlitwa, nasz śpiew i nasza pomoc innym. Tutaj uczymy się czynnego służenia ludziom tym darem, jaki każdy otrzymał, a komunia z Jezusem osiąga większą głębię, gdyż jest zjednoczeniem z Nim w służeniu ludziom. By stać się dobrym sługą, trzeba pogłębiać to zjednoczenie z Jezusem pokonując swoje wady i rozwijając cnoty.

Trzeci obszar służby to śpiew. Uczą się tego śpiewu wszystkie dzieci, ale niektóre z nich mogą poświęcić więcej czasu tej służbie, wyrażając ją przynależnością do zespołu śpiewaczego jako kandydatki i kandydacie do scholi.

Nowi członkowie zespołów liturgicznych

W wielu parafiach dzieci podejmują dobre postanowienia przy okazji przystąpienia do pierwszej spowiedzi i przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Do najpiękniejszych i przynoszących największe owoce postanowień należy włączenie się w odpowiedni zespół posługujących. Jest on dla dziecka w dalszych miesiącach i latach środowiskiem wzrostu i miejscem służby.

Jeżeli znajdą się dzieci, które po przeżyciu pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, zapragną gorliwiej służyć Panu Jezusowi, także w czasie Mszy Świętej, to wskazane jest zrobić z nimi kilka spotkań przed wakacjami, aby mogły w krótszym okresie przeżyć formację kandydatów. Po tych spotkaniach należy im udzielić błogosławieństwa, przez które zostają włączeni do grona służby liturgicznej i wraz ze swoimi rówieśnikami uczestniczą w wakacyjnych rekolekcjach oraz w dalszej formacji w jednym z zespołów liturgicznych.