Menu Close

Modlitwy SL

Przed podjęciem posługi każdy podejmujący świętą czynność powinien zwrócić się do Boga z prośbą o błogosławieństwo. Modlitwa może mieć różną formę. Niektóre modlitwy odmawiają wszyscy wspólnie, inne zaś są przeznaczone dla poszczególnych posługujących.

 

Wspólna modlitwa

Wszystkich posługujących w liturgii łączy uczestnictwo w dziele zbawienia, które Chrystus uobecnia pod osłoną znaków. Dla całej służby liturgicznej proponowana jest więc wspólna modli­twa, którą odmawiają razem przed pójściem do kościoła (schola) lub przed rozpoczęciem procesji wyjścia (ministranci). Podobnie czynią po zakończeniu celebracji. Każdy członek służby liturgicznej powinien umieć te modlitwy na pamięć. W podanych poniżej tekstach, modlitwa przed spełnianiem posługi zaznaczona jest literą „A”, a modlitwa po spełnieniu posługi literą „B”.

A: Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

B: Boże, którego dobroć powołała mnie do swojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe ma życie, szedł tylko droga zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwy pełniących różne posługi i funkcje liturgiczne

Każda funkcja liturgiczna jest świętym posługiwaniem, w którym człowiek jednoczy się z Chrystusem, uobecniającym swe zbawcze dzieło. Jest to również służba wobec ludzi, którzy zgromadzili się na wspólną celebrację. Posługujący powinien więc modlić się nie tylko za siebie, lecz także za tych, którym służy. Jeśli głosi im słowo, powinien się prosić Boga, aby słuchający to słowo przyjęli. Jeśli niesie świecę, powinien modlić się, aby znak światła do wszystkich przemówił. Takie modlitwy zalecone są zarówno przed celebracją liturgii jak i po jej zakończeniu. Odmawia się je indywidualnie.

Teksty modlitw są wręczane posługującym w czasie przekazywania im danej posługi lub funkcji. Podejmują oni wtedy także zobowiązanie do modlitwy za wszystkich, do których Chrystus ich posyła.

Modlitwy posługujących przy stole słowa

Lektor:

A: Przyjdź, Duchu Święty! Udziel mi łaski godnego głoszenia słowa Bożego, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru przyjęcia tego słowa w swoim sercu. Naucz nas wiernie pełnić wolę Ojca niebieskiego.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do głoszenia słowa Bożego w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym gorliwie wprowadzał słowo w czyn i był jego świadkiem wobec innych ludzi.

Czytający wezwania modlitwy powszechnej:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego odczytywania wezwań modlitwy powszechnej, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru modlitwy pełnej wiary i miłości. Naucz nas modlić się z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do odczytywania wezwań modlitwy powszechnej w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym zawsze gorliwie się modlił i był apostołem modlitwy wobec innych ludzi.

Komentator:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego odczytywania komentarzy w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru rozumienia znaków wyrażających tajemnicę Chrystusa. Spraw, abyśmy świadomie i czynnie uczestniczyli w świętych obrzędach liturgicznych.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do odczytywania komentarzy w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym nieustannie pogłębiał rozumienie tajemnic Chrystusa i był apostołem Eucharystii wobec innych ludzi.

 

Modlitwy posługujących przy ołtarzu i darach ofiarnych

Akolita:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia posługi akolity, a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii udziel daru zjednoczenia z Chrystusem składającym Najświętszą Ofiarę. Naucz nas samych siebie składać w ofierze za braci.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia posługi akolity. Spraw, abym w imieniu Chrystusa niósł pomoc chorym, słabym i wszystkim potrzebującym.

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru otwarcia serca na przyjście Pana. Naucz nas żyć w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w liturgii Kościoła. Spraw, abym niosąc innym Chleb życia, wiernie trwał przy Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem.

Przynoszący dary ofiarne:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego przynoszenia na ołtarz chleba i wina, a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii udziel daru świadomego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Naucz nas łączyć nasze życie z życiem Chrystusa.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do przynoszenia darów ludu Bożego na ołtarz eucharystyczny. Spraw, abym za wzorem Chrystusa stawał się chlebem dla moich braci.

Ministrant ołtarza:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski rozumienia znaku ołtarza i godnego spełniania przy nim świętych czynności, a wszystkim zgromadzonym udziel daru ofiarnej miłości. Naucz nas siebie samych składać w ofierze za braci.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do posługiwania przy świętym ołtarzu. Spraw, abym umiał służyć braciom we wszystkich ich potrzebach.

Ministrant krzyża:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski rozumienia znaku krzyża i godnego niesienia tego znaku w liturgicznych procesjach. Wszystkim zgromadzonym udziel daru naśladowania Chrystusa niosącego krzyż. Naucz nas jeden drugiego brzemiona nosić.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia krzyża w liturgicznych procesjach. Spraw, abym wiernie trwał pod krzyżem Chrystusa i był Jego świadkiem wobec braci.

Ministrant światła:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski rozumienia znaku światła i godnego niesienia go w liturgicznych procesjach. Wszystkim zgromadzonym udziel daru życia w świetle Chrystusowej Ewangelii. Naucz nas miłować prawdę i według niej kształtować nasze życie.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia światła w liturgicznych procesjach. Spraw, abym trwał w zjednoczeniu z Chrystusem i był przez swoje postępowanie był światłem dla moich braci.

Ministrant wody:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski rozumienia znaku wody i godnego spełniania moich zadań w czasie polewania rąk kapłana (i podczas obrzędu pokropienia wiernych wodą święconą). Wszystkim zgromadzonym udziel daru czystego serca. Spraw, abyśmy nieustannie wzrastali w łasce otrzymanej na chrzcie świętym.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do czynnego w obrzędzie obmycia rąk kapłana w czasie sprawowania świętej Eucharystii (i posługiwania mu podczas obrzędu pokropienia wiernych wodą święconą). Spraw, abym zawsze wspierał kapłanów swoją modlitwą i wypraszał nowe powołania z naszej wspólnoty.

Ministrant kadzidła:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski rozumienia znaku kadzidła i godnego pełnienia zadań ministranta kadzidła w świętej liturgii Kościoła. Wszystkim zgromadzonym udziel daru pięknej modlitwy wznoszącej się ku Bogu jak woń kadzidła. Spraw, abyśmy trwali w zjednoczeniu z Chrystusem, który składa na krzyżu całopalną ofiarę.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta kadzidła w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było wypełnione miłością, która umie spalać się w służbie braciom.

Ministrant księgi:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski rozumienia znaczenia ksiąg liturgicznych i godnego pełnienia zadań ministranta księgi w świętej liturgii Kościoła. Wszystkim zgromadzonym udziel daru łączenia osobistej modlitwy z modlitwą Chrystusa. Spraw, abyśmy umieli korzystać ze skarbca modlitw Kościoła, zawartych w księgach liturgicznych.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta księgi w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym coraz lepiej poznawał piękno liturgicznej modlitwy i umiał ukazać to piękno moim braciom.

Ministranci mitry i pastorału:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ministranta mitry i pastorału w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru radości ze wspólnej celebracji z biskupem, który jest następcą Apostołów. Spraw, abyśmy zgromadzeni wokół pasterzy Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta mitry i pastorału w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym pamiętał o swoim biskupie wspierając go modlitwą i ofiarą.

Troszczący się o piękno i ład:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań upiększania kościoła oraz troski o ład i porządek w czasie świętych celebracji, a wszystkim zgromadzonym udziel daru umiłowania piękna. Spraw, abyśmy wspólnie troszczyli się o piękno domu Bożego i piękno liturgicznych celebracji.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań upiększania kościoła oraz troski o ład i porządek w czasie świętych celebracji. Spraw, abym zawsze dostrzegał piękno dzieł Bożych i był świadkiem umiłowania piękna wobec braci.

 

Modlitwy posługujących przez muzykę i śpiew

Psałterzysta:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego śpiewania psalmu responsoryjnego w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru wzniesienia serca ku Bogu przez słowa i melodię psalmu. Naucz nas wyrażać Ojcu niebieskiemu nasze uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośbę.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do śpiewania psalmu responsoryjnego w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym coraz bardziej ubogacał moją osobistą modlitwę psalmami i pomagał innym odkrywać piękno tej biblijnej modlitwy.

Schola lub chór:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego ożywiania i ubogacania śpiewu w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru modlitwy śpiewem. Spraw, abyśmy umieli śpiewać sercem i ustami, jednocząc się z pieśnią aniołów i świętych w niebie.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do ożywiania i ubogacania śpiewu w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było śpiewem na Twoją chwałę i pomagało braciom wznosić swe serca ku Tobie

Kantor (organista):

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań kantora (organisty) w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru wyrażania śpiewem ich wiary i miłości. Spraw, abyśmy umieli śpiewać pieśń nową, śpiew ludu odkupionego przez Chrystusa.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań kantora (organisty) w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było śpiewem na Twoją chwałę i pomagało braciom wznosić swe serca ku Tobie.

Modlitwy pełniących inne funkcje liturgiczne

Ceremoniarz:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ceremoniarza w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim pełniącym wyznaczone funkcje udziel daru gorliwości i współpracy. Spraw, abyśmy przez piękno spełnianych funkcji, pomogli wszystkim zgromadzonym zbliżyć się do Ciebie.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ceremoniarza w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym upodobniał się coraz bardziej do Chrystusa i pomagał innym umiłować posługiwanie w liturgii.

Zakrystian:

A: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego spełniania zadań zakrystiana w naszym kościele, a wszystkim przychodzącym do niego daj łaskę umocnienia w wierze i miłości. Spraw, abyśmy pobożnie i owocnie przeżywali świętą liturgię, w której uobecnia się nasze zbawienie.

B: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań zakrystiana w naszym kościele. Spraw, abym solidnie wypełniał swoje obowiązki i świadczył o Chrystusie wobec braci.