Menu Close

Słudzy Słowa i modliwy

Osoby, które rozeznają powołanie do służenia Bogu przez słowo i modlitwę są zaproszone do spełniania w liturgii trzech funkcji: czytania słowa Bożego, odczytywania wezwań modlitwy powszechnej, a także wygłaszania komentarzy, jeśli są one przewidziane.

Każde z tych zadań może wykonywać lektor, ale we wspólnocie parafialnej należy dążyć do tego, aby powstawały trzy zespoły osób, wykonujących poszczególne zadania w czasie Eucharystii i innych celebracji liturgicznych. Błogosławieństwem dla wspólnoty jest grupa lektorów, grupa modlitewna i grupa komentatorów. Pełniona przez nich funkcja liturgiczna jest uwieńczeniem zaangażowania danego człowieka we wspólnocie. Każdą z nich mogą spełniać zarówno mężczyźni jak i kobiety.

„Główną cześć Liturgii słowa stanowią czytania wzięte z Pisma Świętego oraz wykonywane między nimi śpiewy; homilia zaś, wyznanie wiary i modlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych, są rozwinięciem i zakończeniem Liturgii słowa. W czytaniach bowiem, które homilia wyjaśnia, Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu; sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych” (OWMR 55).