Menu Close

Logo SL

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej działająca przy Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 27 lutego 2019, w czasie spotkania w Warszawie, zatwierdziła logo Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.

Logo wyraża takie rozumienie posługiwania w liturgii, jakie ukazane jest w „Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej”. Jest to udział w dziele zbawienia, które Chrystus uobecnia pod osłoną znaków. Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego są zaproszeni do tego, aby każdy z nich włączył się w to dzieło zgodnie z otrzymanym od Boga charyzmatem.

Misterium Paschalne

„W liturgii Kościół celebruje przede wszystkim Misterium Paschalne, przez które Chrystus wypełnił dzieło naszego zbawienia” (KKK 1067). Tę prawdę wyraża w logo krzyż, z którego wychodzą promienie światła, przypominając o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Zbawcza miłość Chrystusa promieniuje na wszystkich uczestników liturgii. Każdy jest zaproszony, aby się na nią otworzył i czynnie zaangażował w sprawowane misterium zbawienia.

Potrójne posłannictwo Chrystusa i Kościoła

Logo duszpasterstwa służby liturgicznej przypomina o potrójnej misji Chrystusa, w której uczestniczą ochrzczeni i bierzmowani. Pierwszy znak mówi o głoszonym słowie, drugi o składanej ofierze, a trzeci o darze komunii wyrażonej wspólnym śpiewem. Uczestnicy Eucharystii są zaproszeni do tego, aby każdy z nich służył Bogu i ludziom tym darem, jaki otrzymał. Ci zaś, którzy to wezwanie Boga wyraźniej słyszą i na niego odpowiadają, podejmują szczególne funkcje, zgodnie z posiadanym charyzmatem. Jedni służą swoim głosem, odczytując teksty biblijne dla nich przeznaczone, a także teksty modlitwy. Inni spełniają zadania związane ze znakami, szczególnie znakami chleba i wina. Jeszcze inni służą swoim śpiewem i grą na instrumentach, jednocząc wszystkich we wspólnym uwielbieniu Boga.

Znaki służby liturgicznej

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej KEP zachęca duszpasterzy diecezjalnych i parafialnych, aby to logo umieszczali na stronach internetowych, na pomocach przeznaczonych dla członków służby liturgicznej, w salach, w których te osoby się gromadzą, a także w innych miejscach, które dotyczą całości służby liturgicznej.

Treść zawarta w logo pomaga zrozumieć, że członkami służby liturgicznej są nie tylko ministranci i lektorzy. Do tego zaszczytnego grona należą także czytający wezwania modlitwy powszechnej, przynoszący dary, wykonujący śpiewy i spełniający inne funkcje liturgiczne.

Pomocą w tej wspólnej pracy jest również ujednolicenie kolorów. Zielony kolor został złączony ze służbą słowa i modlitwy, czerwony z czynnościami spełnianymi przez ministrantów i przynoszących dary, a niebieski z zadaniami przeznaczonymi dla zespołów śpiewaczych i muzycznych. Ta kolorystyka jest obecna na niniejszej stronie internetowej.